hyper-v使用GPU-PV,让虚拟机和宿主共用显卡

@Ta 2021-10-05发布,2021-10-05修改 4564点击
参考资料:
https://forum.cfx.re/t/running-fivem-in-a-hyper-v-vm-with-full-gpu-performance-for-testing-gpu-partitioning/1281205
个人实践:
1.vm完全关机
2.使用powershell为虚拟机添加gpu,具体参数根据实际情况调整
$vm = "Windows 11"
Add-VMGpuPartitionAdapter -VMName $vm
Set-VMGpuPartitionAdapter -VMName $vm -MinPartitionVRAM 80000000 -MaxPartitionVRAM 100000000 -OptimalPartitionVRAM 100000000 -MinPartitionEncode 80000000 -MaxPartitionEncode 100000000 -OptimalPartitionEncode 100000000 -MinPartitionDecode 80000000 -MaxPartitionDecode 100000000 -OptimalPartitionDecode 100000000 -MinPartitionCompute 80000000 -MaxPartitionCompute 100000000 -OptimalPartitionCompute 100000000
Set-VM -GuestControlledCacheTypes $true -VMName $vm
Set-VM -LowMemoryMappedIoSpace 1Gb -VMName $vm
Set-VM –HighMemoryMappedIoSpace 32GB –VMName $vm
3.开机,将宿主显卡驱动复制到虚拟机内部C:\Windows\System32\HostDriverStore\FileRepository\路径下,没有该路径创建即可。
4.重启虚拟机,打开设备管理器,发现虚拟机使用了跟物理机一模一样的显卡,支持几乎一模一样的特性。
5.我笔记本没有独显,我的cpu核显i7 1065g7,成功和虚拟机共享使用。xiaoqidun_2021-10-05_22-33-14.pngxiaoqidun_2021-10-05_22-24-42.pngxiaoqidun_2021-10-05_22-24-17.png
回复列表(3)
添加新回复
回复需要登录